มุมมองเพิ่มเติม

3skeng Steelwork 2019 (Plug-In for SketchUp)

SKU: 3skeng^Steelwork

฿10,588
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

3skeng Steelwork คือ ปลั๊กอิน (Plug-in) หรือโปรแกรมเสริมที่ทำงำนบนโปรแกรม Trimble SketchUp ช่วยในงำนออกแบบและสร้างโมเดลสำมมิติของโครงสร้ำงเหล็ก (Steel Structure) ในขั้นตอนกำรออกแบบ และคิดปริมำณวัสดุหรือ Bill of Materials หรือ BOM ตัวโปรแกรมติดตั้งมำพร้อมเหล็กรูปพรรณมำตรฐำนต่ำงๆ โดยมีรูปทรงต่างๆ