มุมมองเพิ่มเติม

Microsoft Windows Server CAL WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL

SKU: PRO2645

฿1,131
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

Microsoft Windows Server DvcCAL เป็นรูปแบบสิทธิการใช้งานของเครื่องไคลเอ็นต์ในการเข้าใช้ทรัพยากรบนเครื่องเซิรฟ์เวอร์ อนุญาตให้เข้าใช้งานเซิรฟ์เวอร์ได้มากกว่า 1 เครื่อง โดนนับตามจำนวนสิทธิ์ที่ได้ซื้อไป และคิดตามจำนวนอุปกรณ์ โดย 1 Device CAL จะอนุญาติให้เชื่่อมต่อกับเซิรฟ์เวอร์ได้จาก 1 อุปกรณ์เท่านั้นแต่ไม่ได้คำนวณจำนวนผู้ใช้อุปกรณ์นั้นๆ โดยมีหลักการซื้อง่ายๆคือ นับอันไหนได้น้อยให้ซื้ออันนั้น เช่น มี User มากกว่า Device ให้ซื้อ Device CAL ตามจำนวน Device กรณีที่ Device มากกว่า User ให้ซื้อ User CALโดย Device หมายถึงอุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมเพื่อใช้งาน Server อันได้แก่ Desktop PC, Notebook, Tablet หรือ Smart Phone