มุมมองเพิ่มเติม

Microsoft Windows Server CAL WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL

SKU: PRO2647

฿1,467
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

Microsoft Windows Server UsrCAL เป็นรูปแบบสิทธิการใช้งานของเครื่องไคลเอ็นต์ในการเข้าใช้ทรัพยากรบนเครื่องเซิรฟ์เวอร์ ให้คิดตามจำนวนผู้ใช้โดย 1 User CAL จะอนุญาตให้ผู้ใช ้1 คนเข้าใช้บริการบนเซริฟ์เวอร์ได้จากทุกอปุกรณ์ โดยคำนึงถึงผู้ใช้ ไม่ได้คำนึงถึงอุปกรณ์