มุมมองเพิ่มเติม

Vostro desktop (3668)

SKU: vostro-366x-series-desktop

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

รายละเอียดโดยย่อ


Scalable. Powerful. Reliable.Run your workday smoothly with the Vostro Desktop (Intel®) featuring a 45% reduction in size with a 0% reduction in performance.