product

AutoCAD 2D Intermediate

SKU : CEDETI-019
ราคาไม่รวม VAT

ใช้ในการออกแบบชิ้นงานทางเครื่องกล และเขียนแบบโครงสร้างทางสถาปัตย์ โดยเนื้อหาหลักสูตรนี้แนะนำการใช้งานประยุกต์ใช้คำสั่งพื้นฐานร่วมกับเทคนิคการดึงความสามารถของโปรแกรมในการใช้งานการจัดระบบในการเขียนแบบ เทคนิคการลดเวลาในการทำงานและส่วนเพิ่มต่างๆ อีกมากมาย

฿ 3,798.00

ผ่อนชำระ
จำนวน:

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. Certificate ผ่านการรับรอง Authorized Training Center โดยมาตรฐานจาก Autodesk