นโยบายการคืนเงิน

รูปแบบและวิธีการคืนเงิน

1. กรณีชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต แบบชำระเงินเต็มจำนวน หรือแบบผ่อนชำระ บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้า กลับเข้าวงเงินบัญชีบัตรเครดิต ที่ลูกค้าใช้ทำการซื้อสินค้า ภายในระยะเวลา 15 – 30วัน (ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลชื่อบนบัตรเครดิตต้องตรงตามรายชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์เท่านั้น)
2. กรณีชำระเป็นเงินสดหรือโอนผ่านธนาคาร บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้า คืนกลับเข้าบัญชีธนาคาร ที่ลูกค้าได้ทำการแจ้งไว้ทีเมนูขอคืนสินค้า ภายในระยะเวลา 15 -30 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบ*


เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอคืนเงิน

1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน (กรณีชำระเงินสด)
3. สำเนาเอกสารรายการสั่งซื้อสินค้า (Sale Order)
4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ 02-744-9397