นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้าของทาง 8baht.com

1. สินค้าทุกชิ้นยินดีรับคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

2. สินค้าที่รับคืน เป็นสินค้าที่เกิดจากความเสียหาย แตกหัก ชำรุด จากการผลิต การหีบห่อบรรจุ การจัดส่ง หรือจากการที่สินค้าผิดแบบหรือไม่ตรงกับที่สั่งหรือที่ปรากฏในเว็บไซต์

3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืน ในกรณีดังต่อไปนี้
    – ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดพลาดจากทางลูกค้า
    – สินค้าที่ซื้อเกินจำนวนความต้องการ
    – สินค้าที่ไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า

4. สินค้าที่คืนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สุด ไม่ว่าจะเป็น กล่องบรรจุ และตัวสินค้า รวมถึงใบเสร็จ เอกสาร ให้ครบ ณ วันที่รับสินค้า หากไม่ครบ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืน

5. วิธีการ เปลี่ยนคืน
    a. ลูกค้านำส่งสินค้ากลับมาที่บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตามข้อ 4 เพื่อจัดส่งสินค้าใหม่ให้ทดแทน
    b. หากมีข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการคืนสินค้า โปรดติดต่อ 02-744-9397

6. 8baht.com เคารพและตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของสิทธิ์ของผู้บริโภคและพร้อมจะปฏิบัติเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เท่าเทียม โปร่งใส ชัดเจน ในสินค้าทุกชิ้นและทุกขั้นตอนของการบริการ ในกรณีหากเกิดมีข้อพิพาท/ขัดแย้ง ทางบริษัท จะพยายามอย่างที่สุดในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ทำได้ เพื่อแก้ไข/ชดเชย เพื่อระงับยับยั้งข้อพิพาทเหล่านั้น แต่ถึงที่สุดแล้ว 8baht.com ขอสงวนสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่จะยกเลิกรายการสั่งซื้อและคืนค่าสินค้าและบริการทั้งหมดแก่ลูกค้า เพื่อระงับข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งต่างๆ ทั้งสิ้น

7. 8baht.com สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไข เงื่อนไขนโยบายคืนสินค้านี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ประเภทสินค้าที่ไม่สามารถรับคืน

สินค้าประเภท คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ DVDs, CDs, ทั้งที่เป็นแผ่นโปรแกรม หรือ แบบดาวน์โหลด สินค้าไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้
สินค้าประเภท วัสดุสิ้นเปลือง ในกลุ่ม 3D Printer เส้นพลาสติก Filament
สินค้าประเภท สินค้าล้างสต๊อก สินค้าแถม

* การรับประกันสินค้า เริ่มนับระยะเวลาให้การรับประกันสินค้า ตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำการเซ็นต์เอกสารรับสินค้าจาก บริษัทขนส่งเอกชน หรือ ใบเสร็จ
**สินค้าประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo, Dell และ Hardware ในรุ่นอื่นๆ สามารถส่งซ่อมโดยตรงที่ผู้จัดจำหน่าย หรือ สามารถติดตั้งเพื่อส่งผ่านทาง 8Baht.com ได้เลย กรณีสินค้าเสียหลังจากการได้รับสินค้า 7 วัน