นโยบายการรับประกันสินค้า

เว็บไซต์   8baht.com  ยินดีให้บริการพร้อมมอบผลประโยชน์แก่ลูกค้าสูงสุด ด้วยนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้

ประกันสินค้า ดังนี้

  1. รับประกันสินค้าจากผู้ผลิต ตามมาตรฐานการใช้งาน 1 ปี หรือ 2-3 ปี ตามประเภทสินค้า (ยกเว้นอะไหล่บางตัวในหมวดสินค้า เครื่องพิมพ์สามมิติ จะรับประกัน 90 วัน) นับตั้งแต่วันที่ได้ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน
  2. รับประกันสินค้าจากผู้ผลิต ตามรูปแบบการใช้งานปกติ ตามข้อกำหนดการใช้งานของสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือ เอกสารแสดงรายการสินค้า ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ การรับประกันสินค้าไม่รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุ ตก หรือหล่นน้ำ และภัยที่เกิดจากธรรมชาติ
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการให้การประกันการใช้งานตามประเภทสินค้า

สินค้า ระยะเวลารับประกัน
3DMouse 2 ปี
3D Printer 1 ปี
อะไหล่ และ อุปกรณ์เสริม 90 วัน
Computer 3 ปี

* รายละเอียดการให้การรับประกัน จะแสดงข้อมูลที่รายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการ
** สงวนสิทธิ์การให้การรับประกัน ตามที่ได้มีการระบุจากบริษัทฯ
*** สงวนสิทธิ์การให้การรับประกัน จากการใช้งานตามเงื่อนไขของการใช้งาน ที่ถูกระบุจากผู้ผลิตสินค้าเท่านั้น


ความเสียหายของสินค้าและอุปกรณ์ ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

  1. อุปกรณ์ชำรุด แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว หล่น ทะลุ มีรอยขูดขีดที่แผงวงจร อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เช่น จอ, Body เครื่อง, ปุ่มกดต่าง ๆ ถือว่า สิ้นสุดการรับประกัน
  2. ความเสียหายที่เกิดจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
  3. ความเสียหายสืบเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดประเภท หรือ ผิดวัตถุประสงค์ของสินค้า
  4. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือเกิดจากการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง
  5. สินค้าประเภท เส้นพลาสติก Filament หากกล่องบรรจุภัณฑ์มีสภาพไม่สมบูรณ์ มีการแกะ ฉีก แตกต่างจากสภาพเดิมก่อนส่งสินค้า สภาพไม่ พร้อมต่อการขาย ไม่สามารถคืนได้
  6. สินค้าประเภท คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ทั้งที่เป็นแผ่นโปรแกรม หรือ แบบ ดาวน์โหลด สินค้าไม่สามารถคืนได้